Reorganizacja magazynu

Reorganizacja magazynu – co warto wiedzieć?

W sytuacji, kiedy przepustowość magazynu staje się niewystarczająca lub jego koszty obsługi osiągają zbyt wysokie, stajemy przed poważnym problemem. Zasadniczo są dwa możliwe rozwiązania: budowa nowego magazynu lub modernizacja istniejącej bazy.

To drugie rozwiązanie, nie zawsze jest możliwe do realizacji, ale najczęściej jest ono tańsze. Wymaga jednak ono profesjonalnego i poważnego podejścia do problemu.

Jakie kwestie należy przeanalizować przed przystąpieniem do reorganizacji magazynu?

Należy przeanalizować kilka istotnych kwestii:

 • Infrastruktura magazynu (system składowania – rodzaje regałów, urządzenia obsługowe)
 • Organizacja (zatrudnienie, system pracy, struktura organizacyjna)
 • Zapasy (głębokości zapasu w poszczególnych indeksach, liczba indeksów, rozmieszczenie poszczególnych grup towarowych)
 • Obsługa ( rotacja zapasów, sposoby kompletacji, sposoby uzupełniania zapasu)

Nie ma prostej recepty dla poprawy sytuacji w magazynie. Na jednym biegunie może być wystarczająca zmiana organizacji pracy lub rozmieszczenia jednostek ładunkowych w magazynie; na drugim całkowita wymiana wyposażenia, urządzeń obsługowych i zmiana organizacji pracy.

W pierwszej kolejności należałoby zacząć od działań mogących poprawić aktualną strukturę organizacyjną, operacyjną lub sposób zarządzania zapasami:

 • Analiza ABC wg częstości pobrań z magazynu,
 • Analiza XYZ – wg wielkości wydań z magazynu,
 • Analiza zapasów nadmiernych i zbędnych; zapasy rotujące i nierotujące; zapas bezpieczeństwa,
 • Analiza metod odnawiania zapasów; wielkość zapasów informacyjnych, częstotliwości przeglądów okresowych zapasu w zależności od stosowanych w firmie systemów;
 • Analiza poziomu obsługi klienta i dostępność towaru,
 • Analiza struktury zatrudnienia, sposobów zatowarowania magazynu i sposobów realizacji zamówień (kompletacji),

Wszystkie wyżej wymienione działania mogą umożliwić skrócenie czasu obsługi jednostek ładunkowych i zmniejszyć wypełnienie magazynu towarem.  Nie wymagają one działań w strukturze technicznej a jedynie na zmianach organizacyjnych i operacyjnych.  Niezbędne do tego jest  posiadanie danych historycznych o przepływie towaru w magazynie i oczywiście odpowiednia wiedza.

Należy tu również zwrócić uwagę na mapowanie procesów magazynowych – wykonanie prawidłowych map może umożliwić optymalizację procesów, wskazać różnego rodzaju problemy (np. gąbki czasu) i niezgodności. Mapy procesów są istotnym czynnikiem gwarantującym zapewnienie realizacji podstawowych zasad logistyki (tzw: 7W).

Jeżeli wyżej wskazane działania optymalizacyjne nie będą z różnych względów wystarczające, to należy rozważyć ingerencję w strukturę techniczną. Dla składowania towarów w zależności od głębokości zapasów, rotacji i wydań (analiza ABC/XYZ) należy dostosować odpowiedni system składowania i dopasować odpowiednie wózki widłowe. W zależności od potrzeb będzie istniała konieczność modernizacji posiadanych regałów magazynowych, ich uzupełnienie lub wymiany na inny rodzaj.

Rozwiązania szyte na miarę

Aby analiza i propozycja modernizacji były prawidłowe należy wykonać je na podstawie syntetycznych danych z systemów informatycznych danego opracowywanego przypadku.

Wynika to głównie z faktu, że składowany materiał cechują różne parametry wymiarowe – długość, szerokość, wysokość – połączone w różnych kombinacjach. Ponadto materiał może mieć różną wagę – od bardzo lekkich do bardzo ciężkich. Istnieją też inne uwarunkowania postaci np.- materiał kruchy, tłukący się, toksyczny itp.

Składowany materiał wymaga różnego rodzaju obsługi w zależności od wielkości wejścia i wyjścia z magazynu, wielkości składowanego zapasu, szybkości rotacji, ilości i wielkości zleceń kompletacyjnych, warunków przechowywania, rodzaju opakowań. Określenie postaci fizyczno-przechowalniczej jest podstawą doboru technicznych środków składowania towaru, w tym jednostki ładunkowej.

Postać manipulacyjna określa sposób przyjmowania i wydawania towaru wraz z szybkością obrotu ( rotacją ) i przyjętymi zasadami obsługi (FIFO; FEFO itp.)

Zdarzają się sytuacje, w których brak jest danych liczbowych – wiele firm jeszcze nie posiada wdrożonych systemów SAP / WMS i w takich przypadkach można co najwyżej zdać się na własną wiedzę lub intuicję albo skorzystać z zewnętrznych ekspertów w tych dziedzinach.

Zmiany techniczne w magazynie. O jakich czynnikach należy pamiętać?

Planując zmiany techniczne w magazynie musimy pamiętać o wielu czynnikach. Po pierwsze należy zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym zbadać zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego:  dopuszczalnej obciążalności ogniowej istniejącego budynku i parametry dróg ewakuacyjnych. Te warunki nie mogą zostać zaburzone w trakcie modernizacji.

W zależności od rodzaju prowadzonych prac niezbędne jest m.in:

 • Ustalenie z dostawcą terminów i czasochłonności prac;
 • Zapewnienie miejsca na składowania elementów z demontażu istniejącej instalacji (jeżeli potrzeba);
 • Zapewnienie możliwości złożenia na terenie magazynu elementów niezbędnych do modernizacji i zapewnienie miejsca do ich montażu;
 • Roztowarowanie regałów podlegających przebudowie wg ustaleń z dostawcą ( całość instalacji lub fragmentami);
 • Eliminacja możliwości kolizji prac modernizacyjnych z normalną pracą magazynu;

Szczegółowe warunki montażowe każdorazowo ustalane są pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą. Modernizując istniejące regały poprzez ich podwyższenie czy zagęszczenie poziomów składowania należy również zweryfikować rodzaj i jakość posadzki pod kątem dopuszczalnych obciążeń od słupów regałów. Niezbędne jest to także przy planowaniu nowych instalacji.

W obecnych czasach rozważając modernizację magazynu spoglądamy często w stronę różnego rodzaju automatyki. Rozwiązania te są z reguły dość kosztowne i należy rozważyć czas zwrotu z inwestycji. Może się on wahać od kilku do nawet kilkudziesięciu lat i oczywiście powstaje pytanie czy w takiej sytuacji ma to sens. W przybliżeniu koszty można przedstawić na wykresie:

 

Na wstępie analizy należy przyjrzeć się liniom (A) i (B). Jeżeli koszty pracy magazynu w czasie są zbliżone do linii (B),  to może się okazać,  że modernizacja z użyciem standardowego sprzętu nie zwróci się nigdy, natomiast automatyzacja np. po 100 latach (byłoby to przecięcie się linii (B) z linią (D). Oczywiście nie uwzględniono tu czynników blokujących istniejący system składowania po pewnym czasie (np. niemożność zatrudnienia dodatkowego personelu; brak pojemności itp.). Nie uwzględniano również wzrostu kosztów pracy i utrzymania obiektów w czasie ( linie krzywe zamiast prostych).

Jeżeli koszty eksploatacji będą zbliżone do linii (A),  wówczas widać, że zmiana systemu w zakresie rozwiązań klasycznych na wstępie pociągnie za sobą koszty (X),  ale po upływie czasu (1) eksploatacja magazynu będzie już tańsza. Zastosowanie w tym przypadku automatyki wymaga poniesienia na wstępie kosztów (Y),  ale po upływie czasu (2) koszty również będą niższe.

Analogicznie widać, że porównanie modernizacji „standardowej” z „automatyczną” po upływie czasu (3) wskazuje na opłacalność tej drugiej.  Zwykle przyjmuje się czas (3) nie większy niż lat 15 – dla „pewnego” i „stabilnego” asortymentu.

Nasza oferta w zakresie reorganizacji magazynu obejmuje:

 • dokonanie analiz stanu istniejącego w magazynu
 • wykonanie propozycji optymalizacyjnych pracy w magazynie
 • wykonanie całkowitych projektów logistyczny nowego i modernizowanego magazynu
 • dostarczenie niezbędnego sprzętu ( regały magazynowe / wózki widłowe) dla lepszej optymalizacji procesów magazynowych
 • wykonanie demontażu/montażu regałów
 • sprawdzenie statyki regałów
 • wymianę uszkodzonych części
 • dostarczenie niezbędnych akcesoriów
 • poprawę bezpieczeństwa biernego w magazynie

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przygotują dla Państwa ofertę.

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)

Bogdan Charzyński

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.