Przeglądy magazynowe – dlaczego należy wykonywać je regularnie?

Magazyny, w których przechowywany jest firmowy asortyment, powinny być utrzymywane w nienagannym stanie. Pozwala to przedłużyć żywotność znajdującego się w nich wyposażenia, jak i zagwarantować bezpieczeństwo pracowników oraz składowanych produktów. Odpowiednia dbałość o stan magazynu powinna być również regularnie sprawdzana, z pomocą przeglądów eksperckich. Zgodnie z prawem oraz zasadami BHP powinno się wykonywać je nie rzadziej niż raz w roku.

Czym jest przegląd magazynowy?

Regularnie wykonywane przeglądy magazynowe to sprawdzenie stanu magazynu oraz kondycji jego wyposażenia. Przeprowadza się je zgodnie z ustalonymi normami, mającymi na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wybrane szczegóły. Istnieją trzy rodzaje przeglądów magazynowych.

 1. Wykonywana na bieżąco analiza stanu magazynu, przeprowadzona wskutek zgłoszenia pracownika. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, uszkodzeń czy przykładów błędnego składowania materiałów w magazynie.
 2. Przeprowadzane raz w tygodniu lub innych ustalonych na podstawie oceny ryzyka odstępach czasu oględziny, wykonywane przez pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo przechowywania produktów w magazynie. Oględziny mają na celu znalezienie ewentualnych nieprawidłowości lub uszkodzeń sprzętu magazynowego. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń pracownik powinien pisemnie zaraportować swoje uwagi.
 3. Eksperckie przeglądy magazynowe, wykonywane co najmniej raz w roku, przeprowadzane przez osobę do tego upoważnioną i posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Przegląd powinien zostać udokumentowany szczegółowym, pisemnym raportem, który – w razie ewentualnych nieprawidłowości – powinien zawierać sugestie ich rozwiązania.

Głównymi zagadnieniami konstrukcyjnymi dla przeglądów powinny być:

 • uszkodzenia udarowe jakichkolwiek części regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i belek nośnych;
 • odchylenia słupów od pionu;
 • stan i efektywność wszystkich elementów w szczególności połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem;
 • pęknięcia spoin i materiału rodzimego;
 • stan posadzki obiektu;
 • położenie ładunków na palecie;
 • położenie urządzeń pomocniczych wspomagających przenoszenie ładunków na regał i na posadzkę;
 • czy regał został zmontowany zgodnie z instrukcją montażu.

Pozostałymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, które należy sprawdzić, są:

 • czy tabliczki ostrzegające o obciążeniach i informacyjne są umieszczone i uaktualniane;
 • czy któreś z miejsc składowania nie jest przeciążone;
 • Czy stateczność jednostek ładunkowych jest zadowalająca;
 • Czy wymiary jednostek ładunkowych są zadowalające

Przeglądy magazynowe a prawo

Konieczność wykonywania okresowych przeglądów magazynowych regulują nie tylko zasady BHP, ale także Kodeks Pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 roku, Rozporządzenie Rady Ministrów, a także Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku.

Zgodnie z prawem pracodawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Pracodawca ma obowiązek utrzymać miejsce pracy w porządku i czystości, co zapewnią jego regularne konserwacje i remonty. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek przeprowadzania okresowych oględzin i przeglądów miejsca pracy – stanu jego bezpieczeństwa i higieny. Szczególnym celem przeglądów powinna być analiza procesów pracy, stanu technicznego maszyn, jak i rejestracja ewentualnych nieprawidłowości.

Naruszenie obowiązujących zasad wiąże się z karą grzywny lub nawet pozbawieniem bądź ograniczeniem wolności.

Cele i zalety przeglądów magazynowych

Oprócz oczywistej konieczności przestrzegania zasad prawa przeglądy magazynowe warto również wykonywać z wielu innych powodów. Regularne sprawdzanie stanu magazynu to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracy sobie i swoim pracownikom. Przeglądy pozwalają bowiem na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, zanim spowodują one jakiekolwiek straty lub staną się źródłem zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Jest to także sposób na uniknięcie ewentualnych zniszczeń asortymentu, a co za tym idzie również strat finansowych firmy. Wykonywanie okresowych przeglądów jest również znacznie korzystniejsze finansowo niż przeprowadzanie napraw i konserwacji po usterkach i zniszczeniach, będących efektem niedopatrzenia bądź zaniedbania.

Przegląd jest również kluczem do zachowania gwarancji producenta regałów oraz innego wyposażenia magazynowego.

Okresowe przeglądy są drogą do utrzymania magazynów w dobrej kondycji oraz przedłużenia żywotności regałów magazynowych. Umożliwiają także pełne i możliwie efektywne korzystanie z magazynu, co przekłada się z kolei na wysoki poziom funkcjonowania firmy.